นายมนัส เฉลยทรง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
 
  
 
 
นางสุวรรณา ภู่ระหงษ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
 
 
1
(...................................)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
นายสถิตย์ ผลบุญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
นายชูชาติ ผลกมล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
1
(................................)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
นายมนตรี อรุโณทัย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
นายโภคิน เฉลยจรูญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4