1. การคมนาคม

          ถนน  มีถนนที่สำคัญ คือสายโพธิ์พระยา - ท่าเรือ ซึ่งผ่านตำบลบ้านขวางไปทางทิศตะวันออกสู่อำเภอท่าเรือและจังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตกสู่จังหวัดอ่างทอง

          ถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 1 - 4  ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทางรวมกันแล้วประมาณ  7  กิโลเมตร

 

2. การไฟฟ้า

          ไฟฟ้าเข้าถึง                                                  จำนวน          4        หมู่บ้าน

          จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                               จำนวน       904        ครัวเรือน

 

3. แหล่งน้ำธรรมชาติ

 คลอง (คลองบางแก้ว  คลองหนองหม้อ คลองหนองกระทุ่ม คลองม่วง)

 จำนวน          4        แห่ง

          หนองบึง (หนองกระดี่, ลำรางไอ้กระ, หนองพระ, หนองกระทุ่ม, หนองปลายนา, หนองตาโอย , หนองโสน, หนองหม้อ, หนองบัวหรือหนองก่อไผ่,หนองขวาง)              

          จำนวน          9        แห่ง

 

4. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

          ระบบประปาบาดาล                                         จำนวน          8        แห่ง