1.    ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และรับราชการ เป็นต้น

2.    หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

2.1. โรงแรม                  จำนวน          1        แห่ง

2.2. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ     จำนวน          2        แห่ง

2.3. โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน          4         แห่ง

2.4. โรงอิฐ                   จำนวน          2        แห่ง

2.5. หมู่บ้านจัดสรร         จำนวน          1        แห่ง

2.6. ร้านค้า                  จำนวน         45        แห่ง

2.7. อาคารพาณิชย์        จำนวน          5         แห่ง 

2.8. ห้องเช่า                 จำนวน         26        แห่ง