1. การศึกษา

         โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา         จำนวน           1        แห่ง

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช                       จำนวน          1        แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 จำนวน          1        แห่ง

         ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3     จำนวน          1        แห่ง

 

2. สถาบัน และองค์การทางศาสนา

          วัด                                                     จำนวน          3        แห่ง

 

3. การสาธารณสุข

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล             จำนวน           1        แห่ง

          คลินิกเอกชน                                       จำนวน          2        แห่ง

          บริการสาธารณสุขมูลฐาน                        จำนวน          4        แห่ง

          อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ               ร้อยละ       100

          บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งในเขต อบต.

                   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                     จำนวน          4        คน

                   อสม.                                         จำนวน         23        คน

                   ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย                    จำนวน          1        คน

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน             จำนวน        28         คน

 

5. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

          หน่วยบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรอำเภอมหาราช

 จำนวน          1        แห่ง