S 4374638
 
นางกรุณา คำยา
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลบ้านขวาง
 
 
  
 S 4374573
 
นายณัฐพงษ์  วงษ์บุญ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
 
 
นางวรางคณา เรืองสังข์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 
นางสาวก้อยนรี ผลเอก
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
 
นางสาวสุนันท์ คุ้มศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
นายธราธร เจริญผล
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ชำนาญการ
 
นางสาวสุภาภัทร โสมภีร์
นักทรัพยากรบุคลากร
ชำนาญการ
 
นางสาววิชชุดา ศรีบัวสด
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
 
1
นายสุวพันธ์ สุภาวิมล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
 
(............................)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายวัลลภ ขำพร้อม
พนักงานขับรถยนต์