100
 
นางกรุณา คำยา
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลบ้านขวาง
 
 
  
 107
 
นายณัฐพงษ์  วงษ์บุญ
หัวหน้าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
 
 
49 111
นางวรางคณา เรืองสังข์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 
นางสาวก้อยนารี ผลเอก
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
 
นางสาวสุนันท์ คุ้มศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
45
113
40
นายธราธร เจริญผล
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ชำนาญการ
 
นางสาวสุภาภัทร โสมภีร์
นักทรัพยากรบุคลคล
ชำนาญการ
 
นางสาววิชชุดา ศรีบัวสด
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
 
52
1
นายสุวพันธุ์  สุภาวิมล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
 
(............................)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายวัลลภ ขำพร้อม
พนักงานขับรถยนต์
 
126    
นายศรายุทธ พุดฉิม
นิติกร
ปฏิบัติการ