นายเกรียงไกร ถนัดพาณิช
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลบ้านขวาง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
  
 
 
นางสาวมาลีวรรณ สดแสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 
นางวรางคณา เรืองสังข์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 
นางสาวก้อยนรี ผลเอก
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
 
นางสาวสุนันท์ คุ้มศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
นายธราธร เจริญผล
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ชำนาญการ
 
นางสาวสุภาภัทร โสมภีร์
นักทรัพยากรบุคลากร
ปฏิบัติการ
 
นางสาววิชชุดา ศรีบัวสด
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
 
นายสุวพันธ์ สุภาวิมล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
 
นางศุลีมาศ ทองน้อยยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายวัลลภ ขำพร้อม
พนักงานขับรถยนต์