นายสำรอง บุญคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
 
  
6
 
นางลลิตา ฉายสุวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
 
นางวราภรณ์ งามขำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

 

 
 
นางสาวรุ่งทิวา ดวงแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง