95
 
นายสำรอง บุญคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
 
  
92 103
 
นางฐานิตา ฉายสุวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
 
นางวราภรณ์ งามขำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

 

 
 
นางสาวลักษณ์นารี ดวงแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง