นายสำรอง บุญคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
 
  
 
นางลลิตา ฉายสุวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
 
นายจิรพนธ์ ศรีบัวสด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

 

 
 
นางสาวรุ่งทิวา ดวงแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง