140 1

นางอุษา คงประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 S 49963011

นางสาวพัชราภรณ์  ควรคนึง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

 

 146

นางพรรณี  คำชื่น
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน

 

S 49963012

นางสุชีรา  เข้มแข็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางสาวขวัญชนก  สุกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
S 11460658
คนงานกองคลัง

นางสาวธัญญาภณ์ มะลิแย้ม
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ฤทธิ์
นางสาวสุพิชญา ฆังคะสุวรรณ์
นางสาวนวพร เผื่อนจวง