นางอุษา คงประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

 

1 

(............................)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

 

 

นางสุชีรา เข้มแข็ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

นางสาวขวัญชนก สุกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้