โครงสร้างฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ประกอบด้วย

๑.     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                           ชื่อ นายสำรอง บุญคง

๒.    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   คนที่ ๑          ชื่อ นางฐนิตา ฉายสุวรรณ

๓.    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   คนที่ ๒          ชื่อ นายจิรพนธ์ ศรีบัวสด

๔.    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล              ชื่อ น.ส.รุ่งทิวา ดวงแก้ว