นางกฤตยาณี คงเจริญ
นักบริหารงานศึกษา
ระดับต้น
 
  
 
นางสาวพัชรา ยังดี
ครู คศ.1
 
นางสาววาณี เอี่ยมวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ