12
 
นางกฤตยาณี คงเจริญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  
1
 
นางสาวพัชรา ยังดี
ครู คศ.1
 
(...........................)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
75  1596044825429
นางสาวมีนา  ป้อมเกิด
คนงานกองการศึกษา
 
นางประไมล์  ผดุงกมล
คนงานกองการศึกษา
1596044841298  
นางพรชนก  เฉลยอาสน์
คนงานกองการศึกษา