2 122
 
นายจิรันดร์  เทพแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
นางสาวภัทราวดี ทองย้อย
คนงานประปา
 
3
 
นางสาววาณี เอี่ยมวุฒิ
คนงานทั่วไป