นายจิรันดร์  เทพแก้ว
นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น
 
 
 
นางสาวภัทราวดี ทองย้อย
คนงานประปา
 
3
 
นางสาววาณี เอี่ยมวุฒิ
คนงานทั่วไป