วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างความผาสุกให้กับประชาชน"

 

พันธกิจ

1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

2. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา

3. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย

4. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

7. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี