"เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างความผาสุกให้กับประชาชน" 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง