ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

**************************

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งช่วงเวลาในการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) ซับซ้อนกับแผนพัฒนาพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564) นั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 – ข้อ 18 และข้อ 24 ดังกล่าว จึงขอยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และขอประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ   ณ   วันที่  15  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560