ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

เรื่อง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 - 2562

.......................................................

                   อาศัยอำนาจตามความข้อ 16 วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 – 2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 - 2562 ต่อไป

                        ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง  จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 – 2562  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน 2557 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวางได้พิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  7   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2557

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 - 2562