ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

เรื่อง  การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2560

---------------------------------------

         

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 “ข้อ 2๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” นั้น

          บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง  ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  “ข้อ 27  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560