คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ที่   98 / ๒๕60

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

………………………………….

                ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่าได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ได้สรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ระยะ 5 ปี ของสำนักงาน ป.ป.ท.

                เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย

1. นายสำรอง  บุญคง  ตำแหน่ง  นายก อบต.บ้านขวาง   ประธานกรรมการ

2. นายมนัส  เฉลยทรง   ตำแหน่ง  ประธานสภา อบต.บ้านขวาง กรรมการ

3. นายเกรียงไกร  ถนัดพานิช  ตำแหน่ง  ปลัด อบต.บ้านขวาง  กรรมการ

4. น.ส.มาลีวรรณ  สดแสงจันทร์   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด  กรรมการ

5. นางอุษา  คงประสิทธิ์   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ

6. นายจิรันดร์  เทพแก้ว  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ

7. นางกฤตยานี  คงเจริญ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ

8. นางสาวสุนันท์  คุ้มศิริ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

ให้คณะทำงานมีหน้าที่ ดังนี้

  1. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
  2. วางแผน จัดทำ ทบทวน กำกับดูแล และพัฒนาแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
  3. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

-2-

  1. หน้าที่อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวางเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับสภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

                                ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่   11    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60