สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563