สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563