1. ปก - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561

2. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-p1

4. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-p2

5. คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

6. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561

7. รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561