1. ปก - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

2. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-p1

4. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-p2

5. คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

7. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

8. รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12. ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

13. ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562